KRS: 0000261716

Prosimy o wsparcie

Bank Santander konto nr

38 1090 1362 0000 0001 4711 5227

Plakat Euro

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Mrunio - organizacji pożytku publicznego za rok 2009

1. Dane organizacji:

nazwa: Fundacja Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „Mrunio”; nazwa skrócona: Fundcja „Mrunio”
siedziba:  Jaszkowa Dolna 38F, 57-300 Kłodzko
data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabiszyńska 269, Wrocław
09.08.2006 
numer: KRS – 0000261716
NIP: 8831780743
regon: 020356320


2. Jednoosobowy Zarząd Fundacji:

Elżbieta Smigielski, Prezes Zarządu

3. Komisja Nadzoru:

Grażyna Roman, ul. Śląska 23/5, 57-300 Kłodzko, Przewodniczący                                            
Lis Barbara, Jaszkowa Dolna 50, 57-300 Kłodzko                                          
Paszkiewicz Mariusz, ul. Krokusowa 4, Jaszkowa Dolna, 57-300 Kłodzko                                                                   

4. Zgodnie ze statutem, Prezes jednoosobowego Zarządu podejmuje uchwały w formie Postanowień. Zostały podjęte następujące Postanowienia:

- Zatwierdzenie przyjęcia sprawozdań za rok 2008 – 30.3.2009
- W sprawie używania cyfrowego połączenia internetowego Blueconnect

5. Określenie celów statutowych fundacji z podaniem ich realizacji:

Działalność Fundacji jest określona jej statutem z dnia 18.07.2006.
Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1/ Humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką a w szczególności:
a/ przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiazującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b/ zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,
c/ zwalczanie niehumanitarnych praktyk uśmiercania zwierząt, 
d/ zwalczanie niezasadnego uśmiercania zwierząt,
e/ niesienie pomocy zwierzętom chorym i głodnym,
f/ profilaktyka zdrowotna (okresowe kontrole weterynaryjne, szczepienia przeciwko wściekliźnie i inne),
g/ zmniejszenie populacji zwierząt wolnobytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,
h/ zapewnienie domu dla zwierząt bezdomnych,
i/ wprowadzenie powszechnego oznakowania zwierząt towarzyszących (chipowanie),
j/ przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
k/ polepszenie warunków życia psów wiejskich,
l/ występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących przepisów dotyczących praw zwierząt,

6. W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność odpłatną przejmując opiekę nad bezdomnymi psami, karmiąc je, zapewniając im opiekę weterynaryjną, umieszczając ogłoszenia w celu szukania im nowych domów i transportując je do nowych domów.

7. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność OPP, podejmując  następujące działania:

1/ Umieszczanie bezdomnych zwierząt oczekujących na adopcję, w rodzinach zastępczych oraz w  Ośrodku Opiekuńczo-Adopcyjnym. Poddanie ich niezbędnej opiece weterynaryjnej (leczeniu i profilaktyce) oraz zajęciom psychologiczno-adaptacyjnym dla psów maltretowanych albo porzuconych w bestialski sposób.
2/ Ukończenie budowy części Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego w Kłodzku: zadaszone kojce na 12 do 15 psów, izolatka na 2 psy oraz pomieszczenie socjalno-biurowe
Kontynuacja budowy w roku 2010.
Uchwałą Rady Miejskiej Fundacja uzyskała zgodę na 10-cio letnią dzierżawę działki, na której znajduje się Ośrodek.
3/ Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych oraz właścicieli zwierząt zagubionych. Umieściliśmy w nowych rodzinach dziesiątki kotów oraz prawie 90 psów w tym ponad 20 szczeniąt. Zanleźliśmy dom dla porzuconego królika.
Wiele zagubionych psów wróciło do swoich domów.
4/ Pomoc rodzinom o niskich dochodach  w sprawowaniu opieki nad ich zwierzętami oraz karmicielom wolnobytujących kotów (dokarmianie, opieka weterynaryjna: leczenie i profilaktyka oraz sterylizacja kotek i kocurków).
5/ Rozmowy z gminnymi władzami samorządowymi powiatu kłodzkiego, w celu uświadomienia im konieczności wykonywania ich ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Zaproponowaliśmy:
- rozpoczęcie działań związanych z utworzeniem międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozmowy od jesieni 2006) wraz z przedstawieniem projektu;
- utworzenie gminnych sieci rodzin zastępczych do opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu oddania ich do adopcji;
- ograniczenie nadmiernej populacji psów i kotów (konieczność sterylizacji);
- podjęcie inny działań zmierzających do zlikwidowania bezdomności:
a) zwiększenie adopcji (ogłoszenia w prasie oraz gminnych stronach Internetowych),
b) edukcja zwiększająca odpowiedzialność właścicieli (zapewnienie opieki nad swymi zwierzętami, regularne ich karmienie, trzymanie ich w obrębie posesji i wyprowadzanie tylko na smyczy, chipowanie),
c) współpraca z organami ścigania w celu walki z procederem porzucania zwierząt.
6/  Współpraca rozpoczęta z Miejską Gminą Kłodzko w dniu 1.10.2007, została przedłużona na rok 2009.
7/ Pomoc w oddawaniu do adopcji psów z gmin, które nie podpisały stałej umowy z Fundacją (gmina Kłodzko, Lądek Zdr., Kudowa Zdr., Szczytna).
8/ Uświadamianie opinii publicznej o obowiązku ustawowym ciążącym na gminach w istocie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
9/ Współpraca z jednostkami Policji i Straży Miejskich oraz Prokuratury mająca na celu zapobieganie przestępstwom przeciw zwierzętom, ujawnianie sprawców tych przestępstw oraz oddawanie ich w ręce sprawiedliwości (głodzone i bite, porzucane, utrzymywane w niewłaściwych bądź wręcz okropnych  warunkach bytowych, prześladowanie wolnobytujących kotów ... )
10/ Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wpojenia szacunku do zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania; ze szczególnym uwzględnieniem problemów porzucania psów i kotów przez właścicieli, maltretowania zwierząt, głodzenia zwierząt, dozwalania na nadmierny rozród psów i kotów, niehumanitarnego traktowania wiejskich psów łańcuchowych itp.
Programy p.t.  „nie porzucaj”, „pies to nie zabawka”, „kot nie jest szkodnikiem ale cennym przyjacielem”, „nie zostawiaj potrąconego zwierzęcia bez pomocy”, „nie wolno bezkarnie znęcać się nad zwierzętami”.
11/ Budapeszt, październik 2009 - uczestnictwo w światowym sympozjum ICAWC, na temat poszanowania praw zwierząt towarzyszących oraz znalezienia skuteczniejszych form niesienia im pomocy.
12/ Kontynuacja, rozpoczętych w 2006 roku,  prac legislacyjnych nad zmianami w polskim prawie dotyczącymi praw zwierząt. Przygotowywanie projektu zmian Ustawy o Ochronie Zwierząt. Złożenie postulatów do Ministerstwa Sprawiedliwości na temat modyfikacji przepisów w kodeksie karnym pozwalających na skuteczniejsze przeciwdziałanie przestępstwom na zwierzętach.  
13/ Przygotowanie zestawienia spraw bezpodstawnie umorzonych przez Prokuraturę Rejonową w Ząbkowicach Śląskich i złożenie skargi na działalność tej prokuratury do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji.
14/ Dalszy ciąg działań zmierzających do odebrania głodzonych psów dzierżawcy zamku w Kamieńcu Ząbkowickim: odbiór 22 psów i umieszczenie ich w schronisku; uratowanie szczeniaka Luckiego, który urodził się na zamku z pozostałej tam suki. Sprawa o znęcanie się nad zwierzętam przez dzierżawcę toczy się na wokandzie Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.
15/ Prowadzenie działań interwencyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców ul. Wiejskiej w Kłodzku gdzie psy biegają bez opieki, nie karmione, nie leczone, drażnione i bite, rozmnażają się bez kontroli, walczą między sobą o pokarm i stwarzają zagrożenie dla ludzi. Było tam wiele przypadków pogryzienia przechodniów i mieszkańców. Zabraliśmy stamtąd 15 psów ale to niestety nie rozwiązuje problemu.
16/ Interwencja w sprawie psa trzymanego przez 2 lata w ciemnej komórce we własnych odchodach, bez światła, bez pomocy weterynaryjnej. Sprawa umorzona przez Prokuraturę Rejonową z Ząbkowicach Śl. Prokurator Rejonowy nie widział w tej sytuacji nic nieprawidłowego.
17/ Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o zbieżnych celach, w kraju i za granicą:
- Pasmem-NGO powstałym i działającym w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego nad opracowywaniem wspólnych projektów i przy współpracy innych NGO w naszym regionie.
- Dogs Trust (największa organizacja ochrony zwierząt w Wielkiej Brytanii): likwidacja bezdomności w Polsce.
- TOZ, Okręg we Wrocławiu w sprawie dotyczącej głodzonych psów z zamku w Kamieńcu Ząbkowickim.
- KTOZ (Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) – konsultacje prawne związane z procedurami dotyczącymi ujawniania przestępstw na zwierzętach; pomoc w skomplikowanej sprawie w Kamieńcu Z.
- Wspópraca ze schroniskiem w Holandii oraz organizacjami w Niemczech aby znaleźć nowe domy dla bezdomnych psów z Polski. W roku 2009 wiele naszych psów znalazło nowe domy w Holandii. Do Niemiec wyjechał bardzo chory pies po wypadku.
18/ Prowadzenie prac legislacyjnych nad utworzeniem prawa unijnego dotyczącego ochrony praw zwierzat towarzyszących. W chwili obecnej nie istnieje prawo unijne regulujące dobrostan tych zwierząt. Prace prowadzone w ramach Europejskiej Organizacji Ochrony Praw Zwierząt, PIE (Pets in Europe), zrzeszającej ponad 22 organizacje z całej Europy. PIE powstała w 2007 roku. Od tego też roku Fundacja jest jej członkiem i działaczem. 
W grudniu 2009 roku powstał dokument podpisany przez Europosłów (Deklaracja Pisemna) przedstawiający konieczność utworzenia prawa unijnego chroniącego zwierzęta towarzyszące. Deklaracja musi być podpisana przez 50% Parlamentu aby mogła zostać przedstawiona Komisji Eu do dalszego opracowywania.
19/ Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz promowanie lepszej nad nimi opieki.
20/ Wspieranie działalności innych osób prawnych i osób fizycznych; jak również jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
21/ Promocja działań Fundacji, w kraju i za granicą, połączona ze zbiórką funduszy; poprzez reklamę wydawniczą i pozawydawniczą (ogłoszenia w prasie i na Internecie, broszury, plakaty, zapałki z nadrukami Fundacji, itp) w celu:
- zwiększenia adopcji,
- ukazania konieczności zapobiegania nadmiernemu rozrodowi zwierząt,
- rozbudzenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony praw zwierząt,
- apelowanie do społeczeństwa o ujawnianie przestępstw na zwierzętach,
- i inne.
22/ Sterylizacja wolnobytujących kotek.

8. W roku 2009 Fundacja przeprowadziła następujące interwencje i akcje w celu ratowania zwierząt:

a/ w woj. dolnośląskim:
Kłodzko: regularnie bita suczka i zamykana w komórce, porwany dziecku kotek przez sąsiada,
Kłodzko: ranny jelonek,
Kłodzko: starszy człowiek porwał kotka dziecku i wywiózł go w plastikowym worku,
Kłodzko: husky pogryzł dziecko,
Jaszkowa Dln: owczarek w opuszczonym domu z ropiejącymi ranami na całym zadzie i grzbiecie – nie lecozny.
Krosnowice: płaczący pies w opuszczonym gospodarstwie,
Bystrzyca Kł: właścicielka wywiozła suczkę w nieznanym kierunku, suczka zaginęła,
Duszniki: zagłodzony na szkielet pies z ranami na łapkach – Prokuratura Rejonowa umorzyła sprawę,
Złotoryja: porzucone szczenięta w lesie,
Bierkowice: zaniedbane konie bez opieki,
Polanica: konie stale biegające luzem po okolicy,
Duszniki: pies wyjący całymi dniami,
Józefówek: kilkanaście zagłodzonych psów na posesji,
Lądek Zdr.: prześladowane koty w uzdrowiskach,
Siodłowice k/Ząbkowic: zaniedbana suczka (wychudzona i nieleczona),
Starków: konie bez opieki w szczerym polu (bez jedzenia i schronienia),
Kłodzko: poważne pogryzienie przez dobermana,
Szczytna: daniele i lamy bez opieki, nie karmione,
Podtynie: powtarzające się interwencje w sprawie niewłaściwych warunków bytowych koni i baranów;
śmierć dwóch koni w niesprawdzonych warunkach (interwencja z Urzędem Gminy i  dzielnicowym).
Podtynie: problem dużej grupy psów wałęsającej się po wiosce i walczących o sukę (interwencja z dzielnicowym).
Dzierżoniów: koty wolnobytujące prześladowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
Piława Grn: kilkanaście psów w tym kilka szczennych suczek bez opieki, szczenią się i giną pod kołami,
b/ w innych województwach:
Łopiennik woj. lubelskie: bocian nie odleciał na zimę,
Warszawa: porwana suczka amstafka,
Milówka woj. śląskie: pies na krótkim sznurku w wąskiej szczelinie między murami,

9.  Przejechaliśmy ponad 35.000 km ratując zwierzęta.

10. Zdarzenia w działalności fundacji o skutkach prawnych:

-  Przedłużenie Umowa o współpracy z Burmistrzem Miasta Kłodzka z dnia 1.10.2007, w celu likwidacji bezdomności zwierząt na terenie gminy.

11. Fundacja „Mrunio” nie prowadzi działalności gospodarczej.

12. W okresie sprawozdawczym Fundacja:

1/ Nie zatrudniała pracowników.
2/ Nie udzielała pożyczek.
3/ Nie posiada lokat terminowych, akcji, nieruchomości, obligacji ani udziałów.

13. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

14. Informacja o wysokości poniesionych kosztów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

15. Kontrola fundacji w okresie sprawozdawczym: nie było kontroli zewnętrznych.

Sporządziła i zatwierdziła:

Elżbieta Smigielski, Prezes Jednoosobowego Zarządu Fundacji „Mrunio”