KRS: 0000261716

Prosimy o wsparcie

Bank Santander konto nr

38 1090 1362 0000 0001 4711 5227

Plakat Euro

Sprawozdanie merytoryczne z dzialalności Fundacji Mrunio - organizacji pożytku publicznego za rok 2010.

 • Dane organizacji i jej cele statutowe:

1/ nazwa: Fundacja Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „Mrunio”; nazwa skrócona: Fundcja „Mrunio”

 

2/ siedziba:  ul. Kościelna 45C/5, 60-537 Poznań

 

3/ data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabiszyńska 269, Wrocław, dnia 09.08.2006 

numer: KRS – 0000261716

 

4/ NIP: 8831780743 

     Regon: 020356320

 

5/ Jednoosobowy Zarząd Fundacji:

Elżbieta Smigielski, Prezes Zarządu, ul. Sobnicka 53, 60-480 Poznań

 

6/ Komisja Nadzoru: Grażyna Roman, ul. Śląska 23/5, 57-300 Kłodzko, Przewodniczący                                             

Lis Barbara, Jaszkowa Dolna 50, 57-300 Kłodzko                                          

Paszkiewicz Mariusz, ul. Krokusowa 4, Jaszkowa Dolna, 57-300 Kłodzko

                                                                   

7/ Określenie celów statutowych fundacji zgodnie ze statutem z dnia 18.07.2006 - działanie na rzecz:

1// Humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką a w szczególności:

a/ przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiazującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

b/ zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,

c/ zwalczanie niehumanitarnych praktyk uśmiercania zwierząt, 

d/ zwalczanie niezasadnego uśmiercania zwierząt,

e/ niesienie pomocy zwierzętom chorym i głodnym,

f/ profilaktyka zdrowotna (okresowe kontrole zwierząt, szczepienia, leczenie przeciw pasożytom),

g/ zmniejszenie populacji zwierząt wolnobytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,

h/ zapewnienie domu dla zwierząt bezdomnych,

i/ wprowadzenie powszechnego oznakowania zwierząt towarzyszących (chipowanie),

j/ przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,

k/ polepszenie warunków życia psów wiejskich,

l/ występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących przepisów dotyczących praw zwierząt,

m/ i inne cele służące ochronie zwierząt i poprawie warunków ich życia.

2// Ekologii i naturalnego środowiska.

3// Ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego.

 

=========================

 

 • Zasady, formy, zakres działalności statutowej i realizacja celów statutowych:

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność odpłatną i nieodpłatną dla realizacji celów statutowych.

Przejechaliśmy ponad 40.000 km niosąc ratunek zwierzętom w potrzebie.

 

1/ W ramach nieodpłatnej działalność pożytku publicznego Fundacja podjęła  następujące działania:

1// Umieszczanie bezdomnych zwierząt oczekujących na adopcję, w rodzinach zastępczych oraz w  Ośrodku Opiekuńczo-Adopcyjnym. Poddanie ich niezbędnej opiece weterynaryjnej (leczeniu i profilaktyce) oraz zajęciom psychologiczno-adaptacyjnym dla psów maltretowanych albo porzuconych w bestialski sposób.

2// Rozbudowa Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego dla bezdomnych psów: budowa 3 zadaszonych kojców oraz 1 całkowicie zamkniętego.

3// Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych oraz właścicieli zwierząt zagubionych.

4// Pomoc rodzinom o niskich dochodach w sprawowaniu opieki nad ich zwierzętami 

5// Rozmowy z gminnymi władzami samorządowymi powiatu kłodzkiego, w celu uświadomienia im konieczności wykonywania ich ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Zaproponowaliśmy:

- rozpoczęcie działań związanych z utworzeniem międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozmowy od jesieni 2006) wraz z przedstawieniem projektu;

- utworzenie gminnych sieci rodzin zastępczych do opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu oddania ich do adopcji;

- ograniczenie nadmiernej populacji psów i kotów (konieczność sterylizacji);

- podjęcie inny działań zmierzających do zlikwidowania bezdomności:

a) zwiększenie adopcji (ogłoszenia w prasie oraz gminnych stronach internetowych),

b) edukcja zwiększająca odpowiedzialność właścicieli (zapewnienie opieki nad swymi zwierzętami, regularne ich karmienie, trzymanie ich w obrębie posesji i wyprowadzanie tylko na smyczy, chipowanie),

c) współpraca z organami ścigania w celu walki z procederem porzucania zwierząt

6// Uświadamianie opinii publicznej o obowiązku ustawowym ciążącym na gminach w istocie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

7// Współpraca z jednostkami Policji i Straży Miejskich oraz Prokuratury mająca na celu zapobieganie przestępstwom przeciw zwierzętom, ujawnianie sprawców tych przestępstw oraz oddawanie ich w ręce sprawiedliwości (głodzone i bite, porzucane, utrzymywane w niewłaściwych bądź wręcz okropnych  warunkach bytowych, prześladowanie wolnobytujących kotów ... )

8// Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wpojenia szacunku do zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania; ze szczególnym uwzględnieniem problemów porzucania psów i kotów przez właścicieli, maltretowania zwierząt, głodzenia zwierząt, dozwalania na nadmierny rozród psów i kotów, niehumanitarnego traktowania wiejskich psów łańcuchowych itp.

Programy p.t. „nie porzucaj”, „pies to nie zabawka”, „kot nie jest szkodnikiem ale cennym przyjacielem”, „nie zostawiaj potrąconego zwierzęcia bez pomocy”, „nie wolno bezkarnie znęcać się nad zwierzętami”.

9// Praga, listopad 2010 - uczestnictwo w światowym sympozjum ICAWC, na temat poszanowania praw zwierząt towarzyszących oraz znalezienia skuteczniejszych form niesienia im pomocy.

10// Kontynuacja, rozpoczętych w 2006 roku, prac legislacyjnych nad zmianami w polskim prawie dotyczącymi praw zwierząt. Przygotowywanie projektu zmian Ustawy o Ochronie Zwierząt. Złożenie postulatów do Ministerstwa Sprawiedliwości na temat modyfikacji przepisów w kodeksie karnym pozwalających na skuteczniejsze przeciwdziałanie przestępstwom na zwierzętach.  

11// Kontynuacja: skarga wraz z zestawieniem spraw bezpodstawnie umorzonych przez Prokuraturę Rejonową w Ząbkowicach Śląskich i złożenie skargi na działalność tej prokuratury do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji.

12// Kontynuacja sprawy głodzonych psy z zamku kamienieckiego: monitowanie losu 22 psów umieszczonych przez Wójta Kamieńca w schronisku w Białogardzie Szcz.; próba wyświetlenia powodu zgonu 11 z nich;

Dzięki naszym działaniom od 2007 roku, padł wreszcie wyrok skazujący za znęcanie się nad dziesiątkami psów, przez dzierżawcę zamku. Wyrok nakazuje przepadek psów.

Przewieźliśmy pozostałe przy życiu 11 psów (z 22) ze schroniska w Białogardzie Szczecińskim do hotelu w Iwanowicach k/Krakowa pod opiekę KTOZ.

13// Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o zbieżnych celach, w kraju i za granicą:

- Pasmem-NGO powstałym i działającym w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego nad opracowywaniem wspólnych projektów i przy współpracy innych NGO w naszym regionie.

- Dogs Trust (największa organizacja ochrony zwierząt w Wielkiej Brytanii): likwidacja bezdomności w Polsce.

- TOZ, Okręg we Wrocławiu w sprawie dotyczącej głodzonych psów z zamku w Kamieńcu Ząbkowickim.

- KTOZ (Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) – konsultacje prawne związane z procedurami dotyczącymi ujawniania przestępstw na zwierzętach; pomoc w skomplikowanej sprawie w Kamieńcu Z.

- Współpraca ze schroniskiem w Holandii oraz organizacjami w Niemczech w zapewnianiu nowych domów dla bezdomnych psów z Polski. 

14// Prowadzenie prac legislacyjnych nad utworzeniem prawa unijnego dotyczącego ochrony praw zwierzat towarzyszących. W chwili obecnej nie istnieje prawo unijne regulujące dobrostan tych zwierząt. Prace prowadzone w ramach Europejskiej Organizacji Ochrony Praw Zwierząt, PIE (Pets in Europe), zrzeszającej ponad 22 organizacje z całej Europy. PIE powstała w 2007 roku. Od tego też roku Fundacja jest jej członkiem i działaczem. 

W grudniu 2009 roku powstał dokument utworzony przez Europosłów (Oświadczenie Pisemne) przedstawiający konieczność utworzenia prawa unijnego chroniącego zwierzęta towarzyszące.

Przez cały 2010 rok, dwa razy w miesiącu prowadziliśmy prace w Strasburgu i Brukseli.

15// Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz promowanie lepszej nad nimi opieki.

16// Wspieranie działań osób prywatnych, ratujących zwierzęta.

17// Promocja działań Fundacji, w kraju i za granicą, połączona ze zbiórką funduszy; poprzez reklamę wydawniczą i pozawydawniczą (ogłoszenia w prasie i na Internecie, broszury, plakaty, zapałki z nadrukami Fundacji, itp) w celu:

- zwiększenia adopcji,

- ukazania konieczności zapobiegania nadmiernemu rozrodowi zwierząt,

- rozbudzenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony praw zwierząt,

- apelowanie do społeczeństwa o ujawnianie przestępstw na zwierzętach,

18// Konsultacja lek. wet. o specjalności behaviourysty w sprawie psów z problemami;

19// W roku 2010 Fundacja przeprowadziła następujące interwencje w celu ratowania zwierząt:

- Długopole: zagłodzony na szkielet pies, uratowany, sprawca znany, policja prowadzi postępowanie;

- Ołdrzychowice: topione szczenięta; pies w komórce, w wodzie po kolana; sprawa przekazana policji;

- Polanica: ciężko ranny pies pozostawiony na drodze;

- Lądek Zdr.: prześladowane koty w uzdrowiskach;

- Ścinawka Średnia: podpalony na łańcuchu pies.

- Ząbkowice: pies bez wody na upale, przekazałam policji, policja interweniowała;

- Września: potworne warunki w schronisku; sprawa zgłoszona na policję;

- Ludwikowice: chory jelonek;

- Jaszkowa Dln: próba utopienia psa w worku, sprawca zgłoszony na policję;

- Radków: pies na krótkim łańcuchu bez wody;

- Kłodzko: porzucony, ranny puszczyk w parku - odwieziony do ptasiego sanktuarium  k/Jawora;  

- Ławica: szczenna suka z wrośniętym łańcuchem w szyję; uratowana i suka i 7 szczeniąt;

 

2/ W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja podjęła następujące działania:

1// Przejmowanie opieki nad porzuconymi i zabłąkanymi psami; umieszczanie ich w rodzinach zastępczych oraz w Ośrodku Opiekuńczo-Adopcyjnym.

2// Poddanie ich niezbędnej opiece weterynaryjnej (leczeniu i profilaktyce) oraz zajęciom psychologiczno-adaptacyjnym dla psów maltretowanych albo porzuconych w bestialski sposób.

3// Umieszczanie ogłoszeń w celu odnalezienia właścicieli zagubionych zwierząt; właścicieli porzuconych zwierząt; szukania nowych domów dla zwierząt nie posiadających właściciela.

4// Przewożenie zwierząt do nowych domów w kraju i za granicą.

Umieściliśmy w nowych rodzinach lub odnaleźliśmy właścicieli dla ponad 120 zwierząt.

5// Współpraca ze schroniskiem w Holandii oraz organizacjami w Niemczech aby znaleźć nowe domy dla bezdomnych psów z Polski. W roku 2010, 12 naszych psów znalazło nowe domy w Holandii. Do Niemiec wyjechało 6 suk ze szczeniętami (łącznie 35 szczeniąt) oraz 14 innych psów.

6// Prowadzenie  działań interwencyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców Kłodzka gdzie psy biegają bez opieki, nie karmione, nie leczone, drażnione i bite, rozmnażają się bez kontroli, walczą między sobą o pokarm i stwarzają zagrożenie dla ludzi. Było wiele przypadków pogryzienia przechodniów.

7// Wspieranie karmicieli wolnobytujących kotów na terenie miasta Kłodzka (zakup karmy, opieka weterynaryjna: leczenie i profilaktyka oraz sterylizacja kotek i kocurków).

8// Promocja działań Fundacji, w kraju i za granicą, połączona ze zbiórką funduszy; poprzez reklamę wydawniczą i pozawydawniczą (ogłoszenia w prasie i na Internecie, broszury, plakaty, zapałki z nadrukami Fundacji, itp).

9// Sterylizacja wolnobytujących kotek i bezdomnych suczek.

10// Fundacja przeprowadziła następujące interwencje i akcje w celu ratowania zwierząt:

Kłodzko: potrącony w nocy kot, pozostawiony bez pomocy na ulicy;

Kłodzko: suczka Urbanka (Ulla) oszczeniła się w komórce na węgiel;

Kłodzko: zagubiony po raz kolejny stary pies Atos z ul. Śląskiej;

Kłodzko: potrącony szczeniak na pl. Jagiełły, przez samochód nauki jazdy - uciekł z miejsca wypadku;

Kłodzko: 3 maleńkie kotki wyrzucone do rowu;

Kłodzko: szczenię podrzucone do bramy zakonu Franciszkanów;

Kłodzko: kotek z porażeniem mózgowym znalazł dom we Wrocławiu;

Kłodzko: psy bez opieki na ul. Łukasińskiego:

Kłodzko: odbiór 7 psów i 3 szczeniaków zw slamsu na ul. Wiejskiej;

Kłodzko: porzucony pincher chory na parwowirozę;

Kłodzko: zagłodzony, bardzo chory pies wałęsający się po ulicach;

Kłodzko: pies Kortez nadal biegający bez opieki i nie karmiony;

Kłodzko: Budrys, pies zamordowanej przez kochanka kobiety

Kłodzko: zmasakrowane szczenięta przy ul. Łukasińskiego, sprawca znany ale sprawa umorzona z powodu braku świadków (świadkowie zastraszeni);

Kłodzko: zdychająca bez pomocy weterynaryjnej krowa przy ul. Zajęczej; wezwaliśmy weterynarza - uśpił krowę;

Kłodzko: przywiązany w upał, pies Stefek na poligonie, w krzakach, odratowany;

Kłodzko: wojna o koty przy ul. Armii Krajowej; dwie osoby dokarmiają, inna rodzina je tępi;.

11// Zdarzenia w działalności fundacji o skutkach prawnych i finansowych:

 •  Przedłużenie Umowa o współpracy z Burmistrzem Miasta Kłodzka z dnia 1.10.2007 na rok 2010.
 •  Podpisanie Umowy Dzierżawy na 10 lat na działkę o pow. 0,1119 ha.

 

=========================

3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

=========================

 

4. Zgodnie ze statutem, Prezes jednoosobowego Zarządu podejmuje uchwały w formie Postanowień. Zostały podjęte następujące Postanowienia:

 • Zatwierdzenie przyjęcia sprawozdań, finansowego i merytorycznego fundacji za rok 2009.
 • Postanowienie przelania funduszy na działalność statutową Fundacji “Dr. Lucy” ze Śremu i     Fundacji “Radość Psiaka” z Szamotuł.

 

=========================

 

 • W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała następujące przychody z:
  • darowizny: 16.370,95 zł
  • zasądzone prawomocnym wyrokiem: 1.100,00 zł
  • świadczenia odpłatne na rzecz gminy: 100.252,68 zł                                           

     koszty tych świadczeń: 109.357,18 zł

    

=========================     

 

 • W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła następujące koszty:
  • realizacja celów statutowych: 122.905,69 zł
  • koszty administracyjne: 15.968,48 zł

 

=========================

 

 • W okresie sprawozdawczym Fundacja:
  • nie zatrudniała pracowników;
  • zleciła prace w ramach umów o dzieło: 32.689,00 zł
  • nie udzielała pożyczek;
  • nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji;
  • nie nabyła nieruchomości;

 

 • nabyła następujące środki trwałe:

  = zestaw komputerowy: 2.270,00 zł

  = urządzenie wielofunkcyjne: 196,00 zł

  = zespół komputerowy z oprzyrządowaniem: 3.985,00 zł

  = stół zabiegowy z materacem: 1.281,20 zł

 

 • wartość aktywów:     początek: 36.045,12 - koniec: 26.208,71
 • wartość zobowiązań: początek: 36.045,12 - koniec: 26.208,71

 

=========================

 

8. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja wykonywała zadania zlecone przez podmioty samorządowe:

 • Miasto Kłodzko: 87.852,68 zł
 • Gminę Kłodzko: 3.500,00 zł
 • Miasto/Gmina Polanica Zdr.: 1.800,00 zł
 • Miasto/Gmina Szczytna: 2.600,00 zł
 • Miasto/Gmina Kudowa Zdr.: 6.000,00 zł

 

=========================

 

 • Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8

    W okresie sprawozdawczym nie było kontroli zewnętrznych.

 

Zatwierdziła:

Elżbieta Smigielski, Prezes Jednoosobowego Zarządu Fundacji „Mrunio”

 

Pliki do pobrania: