KRS: 0000261716

Prosimy o wsparcie

Bank Santander konto nr

38 1090 1362 0000 0001 4711 5227

Plakat Euro

Sprawozdanie merytoryczne z dzialalności Fundacji Mrunio - organizacji pożytku publicznego za rok 2008.

1. Dane organizacji:

nazwa: Fundacja Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „Mrunio”; nazwa skrócona: Fundcja „Mrunio”
siedziba:  Jaszkowa Dolna 38F, 57-300 Kłodzko
data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabiszyńska 269, Wrocław
09.08.2006  
numer: KRS – 0000261716
NIP: 8831780743
regon: 020356320

2. Jednoosobowy Zarząd Fundacji:

Elżbieta Śmigielski, Prezes Zarządu

3. Komisja Nadzoru:

Grażyna Roman, ul. Śląska 23/5, 57-300 Kłodzko, Przewodniczący                                             
Lis Barbara, Jaszkowa Dolna 50, 57-300 Kłodzko                                           
Paszkiewicz Mariusz, ul. Krokusowa 4, Jaszkowa Dolna, 57-300 Kłodzko                                                                    

4. Zgodnie ze statutem, Prezes jednoosobowego Zarządu podejmuje uchwały w formie Postanowień. Zostały podjęte następujące Postanowienia:

- Zatwierdzenie przyjęcia sprawozdań za rok 2007 – 29.3.2008

5. Określenie celów statutowych fundacji z podaniem ich realizacji:

Działalność Fundacji jest określona jej statutem z dnia 18.07.2006.
Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1/ Humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką a w szczególności:
a/ przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiazującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b/ zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,
c/ zwalczanie niehumanitarnych praktyk uśmiercania zwierząt,  
d/ zwalczanie niezasadnego uśmiercania zwierząt,
e/ niesienie pomocy zwierzętom chorym i głodnym,
f/ profilaktyka zdrowotna (okresowe kontrole weterynaryjne, szczepienia przeciwko wściekliźnie i inne),
g/ zmniejszenie populacji zwierząt wolnobytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,
h/ zapewnienie domu dla zwierząt bezdomnych,
i/ wprowadzenie powszechnego oznakowania zwierząt towarzyszących (chipowanie),
j/ przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
k/ polepszenie warunków życia psów wiejskich,
l/ występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących przepisów dotyczących praw zwierząt,

6. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.

7. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność OPP, podejmując  następujące działania:

1/ Umieszczanie bezdomnych zwierząt oczekujących na adopcję, w rodzinach zastępczych oraz w  Ośrodku Opiekuńczo-Adopcyjnym. Poddanie ich niezbędnej opiece weterynaryjnej (leczeniu i profilaktyce) oraz zajęciom psychologiczno-adaptacyjnym dla psów maltretowanych albo porzuconych w bestialski sposób.
2/ Rozpoczęcie budowy Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego w Kłodzku. Kontynuacja budowy w roku 2009.
3/ Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych oraz właścicieli zwierząt zagubionych. Umieściliśmy w nowych rodzinach dziesiątki kotów oraz prawie 80 psów w tym ponad 20 szczeniąt.
Wiele zagubionych psów wróciło do swoich domów.
4/ Pomoc rodzinom o niskich dochodach  w sprawowaniu opieki nad ich zwierzętami (dokarmianie, opieka weterynaryjna: leczenie i profilaktyka):
- Kłodzko - ratowanie psa Jackiego po wypadku (operacja, leczenie); oraz małego pieska Dż. mającego głębokie rany na skórze, spowodowane pasożytami. Dostarczamy karmę dla nich od ponad 9 miesięcy.
- Okolice Kłodzka – kilkanaście rodzin posiadających po kilka psów i kilka/kilkanaście kotów (Jaszkowa Dolna i Górna, Żelazno, Szalejów Górny, Krosnowice, Wojciechowice, Polanica itd).
Dokarmianie bezdomnych psów, które nie zostały objęte opieką przez Urzędy Gmin; oraz wolnobytujących kotów.
5/ Rozmowy z gminnymi władzami samorządowymi powiatu kłodzkiego, w celu uświadomienia im konieczności wykonywania ich ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Zaproponowaliśmy:
- rozpoczęcie działań związanych z utworzeniem międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozmowy od jesieni 2006) wraz z przedstawieniem projektu;
- utworzenie gminnych sieci rodzin zastępczych do opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu oddania ich do adopcji;
- ograniczenie nadmiernej populacji psów i kotów (konieczność sterylizacji);
- podjęcie inny działań zmierzających do zlikwidowania bezdomności:
a) zwiększenie adopcji (ogłoszenia w prasie oraz gminnych stronach Internetowych),
b) edukcja zwiększająca odpowiedzialność właścicieli (zapewnienie opieki nad swymi zwierzętami, regularne ich karmienie, trzymanie ich w obrębie posesji i wyprowadzanie tylko na smyczy, chipowanie),
c) współpraca z organami ścigania w celu walki z procederem porzucania zwierząt.
6/ 1.10.2007, podpisana została Umowa o Współpracy pomiędzy Fundacją a Miejską Gminą Kłodzko i przedłużona na rok 2008.
7/ Pomoc w oddawaniu do adopcji psów z gmin, które nie podpisały stałej umowy z Fundacją (gmina Kłodzko, Lądek Zdr., Kudowa, gmina Nowa Ruda, Bystrzyca Kł.).
8/ Współpraca z jednostkami Policji i Straży Miejskich oraz Prokuratury mająca na celu zapobieganie przestępstwom przeciw zwierzętom, ujawnianie sprawców tych przestępstw oraz oddawanie ich w ręce sprawiedliwości (śmierć bitego szczeniaka, przywiązywanie psów w lesie, porzucanie szczeniąt i kociąt na śmietnikach, maltretowanie i głodzenie zwierząt, utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowych i wiele innych).  
9/ Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wpojenia szacunku do zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania; ze szczególnym uwzględnieniem problemów porzucania psów i kotów przez właścicieli, maltretowania zwierząt, głodzenia zwierząt, dozwalania na nadmierny rozród psów i kotów, niehumanitarnego traktowania wiejskich psów łańcuchowych itp.
10/ Uczestnictwo w sympozjach, konferencjach oraz warsztatach w kraju i za granicą, na temat poszanowania praw zwierząt oraz znalezienia skuteczniejszych form niesienia im pomocy:
- maj 2008 szkolenie zorganizowane przez Dogs Trust w Budapeszcie dotyczące edukacji humanitarnej dzieci i młodzieży;
- czerwiec 2008 szkolenie i warsztaty zorganizowane przez Dogs Trust w Londynie dotyczące budowy i zarządzania schroniskiem, technik organizacji zbiórki funduszy, udzielania pierwszej pomocy zwierzętom po wypadku oraz podstawy psychologii.
- listopad 2008 – światowe sympozjum ICAWC, na temat poszanowania praw zwierząt towarzyszących.
11/ Przygotowywanie postulatów i przedstawienie ich Posłom RP, ukazujących konieczność wprowadzenia zmian w polskim prawie, dotyczących praw zwierząt (praca rozpoczęta w 2006 roku).
- lipiec 2008 spotkanie z Posłem RP w sejmie.
- lipiec 2008 złożenie wniosku do Marszałka Sejmu RP o zgodę na zorganizowanie wystawy ukazującej problemy legislacyjne dotyczące ochrony zwierząt towarzyszących oraz objęcie tej wystawy swym patronatem.
(dodatkowe informacje w punkcie 13).
12/ Prowadzenie kompleksowych działań zmierzających do odebrania głodzonych psów dzierżawcy zamku w Kamieńcu Ząbkowickim oraz oddanie go w ręce wymiaru sprawiedliwości:
- Naciski na Wójta Gminy, odmawiającego podjęcia skutecznych działań zgodnie z art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, poprzez poinformowanie o sprawie instytucji rządowych na różnych szczeblach oraz poprzez nagłaśnianie sprawy w prasie, radiu i Internecie.
- Rozmowy z Inspekcją Weterynaryjną Powiatową i Wojewódzką w celu uzyskania ich współpracy i potwierdzenia konieczności odbioru psów.
- Działania mediacyjne w celu nakłonienia właściciela psów do dobrowolnego się ich zrzeczenia;
- Zbieranie informacji na piśmie od naocznych świadków.
- Zgłoszenie przestępstwa znęcania się nad psami do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, które zaowocowało Aktem Oskarżenia o znęcanie się nad psami, przeciwko ich właścicielowi.  Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich.
- Uczestnictwo w kontroli bytowania psów w październiku 2007; marcu, lipcu, grudniu 2008.
(dodatkowe informacje w punkcie 13).
13/ Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o zbieżnych celach, w kraju i za granicą:
- Dogs Trust (największa organizacja ochrony zwierząt w Wielkiej Brytanii): likwidacja bezdomności w Polsce.
- PIE – Pets in Europe (Europejska Organizacja Ochrony Praw Zwierząt): wprowadzenie zmian legislacyjnych w Unii Europejskiej. Fundacja Mrunio jest członkiem PIE.
- TOZ, Okręg we Wrocławiu: prowadzenie wspólnych działań zmierzających do odebrania głodzonych psów z zamku w Kamieńcu Ząbkowickim oraz ukarania winnego.
- KTOZ (Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) – konsultacje prawne związane z procedurami dotyczącymi ujawniania przestępstw na zwierzętach; pomoc w skomplikowane sprawie w Kamieńcu Z.
- Fundacją „Dr Lucy” ze Śremu (woj. wielkopolskie).
14/ Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz promowanie lepszej nad nimi opieki.
15/ Wspieranie działalności innych osób prawnych i osób fizycznych; jak również jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
16/ Promocja działań Fundacji, w kraju i za granicą, połączone ze zbiórką funduszy; poprzez reklamę wydawniczą i pozawydawniczą (ogłoszenia w prasie i na Internecie, broszury, plakaty, zapałki z nadrukami Fundacji, itp) przy współudziale władz samorządowych, szkół, bibliotek publicznych itp; w celu:
- zwiększenia adopcji,
- ukazania konieczności zapobiegania nadmiernemu rozrodowi zwierząt,
- rozbudzenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony praw zwierząt,
- apelowanie do społeczeństwa o ujawnianie przestępstw na zwierzętach,
- i inne.
17/  W lutym  2008 – Prezes Fundacji „Mrunio” zostaje  Asystentem Społecznym Jakuba Szulca, Posła na Sejm RP.


8. W roku 2008 Fundacja przeprowadziła następujące interwencje i akcje w celu ratowania zwierząt:

- Kamieniec Ząbkowicki: trwająca od lat sprawa głodzonych psów z zamku. Sprawa powinna dojść do szczęśliwego zakończenia w I kwartale 2009 roku.
- Złoty Stok: interwencja w sprawie niepodjęcia przez Burmistrza działań związanych z opieką nad bezdomnym psem i kozami.
- Złoty Stok: interwencja w sprawie psa trzymanego w niewłaściwych warunkach;
- Kłodzko: zadręczony na śmierć szczeniak (śledztwo umorzone z powodu wycofania się świadków).
- Wojciechowice: przywiązanie wilczastej suki Pameli w lesie (działania zakończone wyrokiem skazującym winnych).
- Kłodzko: otrucie wilczastej suki Pameli (sprawa w toku).
- Wojciechowice: przywiązanie czarno-białej suki w lesie (nie wykryto winnych ale udało się odnaleźć właścicieli).
- gmina Kłodzko: interwencja w sprawie niepodjęcia przez Wójta działań związanych z opieką nad bezdomnymi psami (razem 5 psów).
- Kłodzko: przekazanie 4 kotów do ośrodka opiekuńczego - koty pozostawione przez właścicielkę, która wyjechała za granicę.
- Kłodzko: pozostawiany na wiele dni pies przy budzie bez wody i jedzenia.
- Kłodzko: odebranie zaniedbywanej suczki Miki właścicielom i oddanie jej do adopcji.
- Polanica Zdr.: kontynuacja interwencji w sprawie kotów z ZUK.
- Kłodzko: odebranie 2 głodzonych suk, Mishy i Soni, właścicielowi i oddanie ich do adopcji.
- Kłodzko: ratowanie potrąconego przez samochód psa, Reksia i pozostawionego na drodze bez pomocy.
- Głuszyca: uratowanie konia od oddania do rzeźni.
- Kłodzko: powtarzające się interwencje na ul. Wiejskiej.
- Bystrzyca Kł.: interwencja w sprawie koni pozostawionych na noc przy temp. -20.
- Stronie Śląskie: interwencja w sprawie porzuconej suczki.
- Ścinawka: przejechane gęsi ciągnikiem.
- Podtynie: powtarzające się interwencje w sprawie niewłaściwych warunków bytowych koni i baranów;
śmierć dwóch koni w niesprawdzonych warunkach (interwencja Urzędu Gminy, interwencja z  dzielnicowym).
- Podtynie: problem dużej grupy psów wałęsającej się po wiosce i walczących o sukę (interwencja z dzielnicowym).
- Nowa Ruda: prośba o pomoc właścicieli koni, katowanych przez sąsiadkę.
- Kłodzko: przejechany pies na ul. Łukasińskiego i pozostawiony bez pomocy na środku ulicy w mroźną noc (nie udało się ustalić sprawców). Po udanym leczeniu i rekonwalescencji pies oddany do adopcji.
- Kłodzko: pies Smyk/Rex wyrzucony z jadącego auta (sprawa zgłoszona na policję). Udało się ustalić właścicieli (są poza jakimkolwiek podejrzeniem). Pies został im oddany.
- Kłodzko: szczeniak wrzucony do rzeki w mroźny wieczór (sprawa zgłoszona na policję). Uratowany przez Straż Pożarną. Ogi na się dobrze i został oddany do adopcji.

9.  Przejechaliśmy ponad 20.000 km ratując zwierzęta.

10. Zdarzenia w działalności fundacji o skutkach prawnych:

-  Przedłużenie Umowa o współpracy z Burmistrzem Miasta Kłodzka z dnia 1.10.2007, w celu likwidacji bezdomności zwierząt na terenie gminy.
- Zawarcie Umowy Użyczenia nieruchomości na terenie Miasta Kłodzka w dniu 2 lipca 2008, pod budowę Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego.

11. Fundacja „Mrunio” nie prowadzi działalności gospodarczej.

12. W okresie sprawozdawczym Fundacja:

1/ Nie zatrudniała pracowników.
2/ Nie udzielała pożyczek.
3/ Nie posiada lokat terminowych, akcji, nieruchomości, obligacji ani udziałów.
4/ Nie prowadziła działalności zleconej.

13. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

14. Informacja o wysokości poniesionych kosztów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

15. Kontrola fundacji w okresie sprawozdawczym: nie było kontroli zewnętrznych.

Sporządziła i zatwierdziła:

Elżbieta Śmigielski, Prezes Jednoosobowego Zarządu Fundacji „Mrunio”