KRS: 0000261716

Prosimy o wsparcie

Bank Santander konto nr

38 1090 1362 0000 0001 4711 5227

Plakat Euro

Sprawozdanie merytoryczne z dzialalności Fundacji Mrunio - organizacji pożytku publicznego za rok 2007

1. Dane organizacji:

nazwa: Fundacja Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „Mrunio”; nazwa skrócona: Fundcja „Mrunio”
siedziba:  Jaszkowa Dolna 38F, 57-300 Kłodzko
data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabiszyńska 269, Wrocław
09.08.2006 
numer: KRS – 0000261716
NIP: 8831780743
regon: 020356320

2. Jednoosobowy Zarząd Fundacji:

Elżbieta Śmigielski, Prezes Zarządu

3. Komisja Nadzoru:

Grażyna Roman, ul. Śląska 23/5, 57-300 Kłodzko, Przewodniczący                                            
Lis Barbara, Jaszkowa Dolna 50, 57-300 Kłodzko                                          
Paszkiewicz Mariusz, ul. Krokusowa 4, Jaszkowa Dolna, 57-300 Kłodzko                                                                   

4. Zgodnie ze statutem, Prezes jednoosobowego Zarządu podejmuje uchwały w formie Postanowień. Zostały podjęte następujące Postanowienia:

- Zatwierdzenie przyjęcia sprawozdań – 29.3.2007
- Powołanie Przewodniczącego Komisji Nadzoru – 16.11.2007
- Upoważnienie – adopcja – 26.11.2007

5. Określenie celów statutowych fundacji z podaniem ich realizacji:

Działalność Fundacji jest określona jej statutem z dnia 18.07.2006.
Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1/ Humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką a w szczególności:
a/ przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiazującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b/ zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,
c/ zwalczanie niehumanitarnych praktyk uśmiercania zwierząt, 
d/ zwalczanie niezasadnego uśmiercania zwierząt,
e/ niesienie pomocy zwierzętom chorym i głodnym,
f/ profilaktyka zdrowotna (okresowe kontrole weterynaryjne, szczepienia przeciwko wściekliźnie i inne),
g/ zmniejszenie populacji zwierząt wolnobytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,
h/ zapewnienie domu dla zwierząt bezdomnych,
i/ wprowadzenie powszechnego oznakowania zwierząt towarzyszących (chipowanie),
j/ przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
k/ polepszenie warunków życia psów wiejskich,
l/ występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących przepisów dotyczących praw zwierząt,

6. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.

7. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność OPP, podejmując  następujące działania:

1/ Umieszczanie bezdomnych zwierząt oczekujących na adopcję w rodzinach zastępczych. Poddanie ich niezbędnej opiece weterynaryjnej (leczeniu i profilaktyce); w tym ponad 20 szczeniąt i małych osesków.
2/ Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych. Umieściliśmy w nowych rodzinach dziesiątki psów i kotów w tym ponad 20 szczeniąt.
3/ Dokarmianie bezdomnych psów, które nie zostały objęte opieką przez gminę oraz wolnobytujących kotów.
4/ Pomoc rodzinom o niskich dochodach  w sprawowaniu opieki nad ich zwierzętami (dokarmianie, opieka weterynaryjna: leczenie i profilaktyka):
- Wspólnie z Urzędem Gminy Nowa Ruda, dokarmianie 12 kotów, ..... psów oraz gromady kóz i kaczek w Ludwikowicach, między kwietniem a grudniem 2007.
- Kłodzko - ratowanie psa Jackiego po wypadku (operacja, leczenie); oraz małego pieska Dż. mającego głębokie rany na skórze, spowodowane pasożytami. Dostarczamy karmę dla nich od ponad 9 miesięcy.
- Okolice Kłodzka – kilkanaście rodzin posiadających po kilka psów i kilka/kilkanaście kotów.
5/ Rozmowy z gminnymi władzami samorządowymi powiatu kłodzkiego, w celu uświadomienia im konieczności wykonywania ich ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez:
- rozpoczęcie działań związanych z utworzeniem międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozmowy od jesieni 2006) wraz z przedstawieniem projektu;
- utworzenie gminnych sieci rodzin zastępczych do opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu oddania ich do adopcji;
- ograniczenie nadmiernej populacji psów i kotów (konieczność sterylizacji);
- podjęcie inny działań zmierzających do zlikwidowania bezdomności:
a) zwiększenie adopcji (ogłoszenia w prasie oraz gminnych stronach Internetowych),
b) edukcja zwiększająca odpowiedzialność właścicieli (zapewnienie opieki nad swymi zwierzętami, regularne ich karmienie, trzymanie ich w obrębie posesji i wyprowadzanie tylko na smyczy, chipowanie),
c) współpraca z organami ścigania w celu walki z procederem porzucania zwierząt.
W wyniku tych rozmów, 1.10.2007, podpisana została Umowa o Współpracy pomiędzy Fundacją a Miejską Gminą Kłodzko.
6/ Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wpojenia szacunku do zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania; ze szczególnym uwzględnieniem problemów porzucania psów i kotów przez właścicieli, maltretowania zwierząt, głodzenia zwierząt, dozwalania na nadmierny rozród psów i kotów, niehumanitarnego traktowania wiejskich psów łańcuchowych itp.
7/ Uczestnictwo w sympozjach, konferencjach oraz warsztatach w kraju i za granicą, na temat poszanowania praw zwierząt oraz znalezienia skuteczniejszych form niesienia im pomocy:
- Bruksela, międzynarodowa konferencja organizacji ochrony zwierząt z udziałem Europosła Paolo Casaca  – maj 2007
- Warszawa, szkolenie w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego, w dziedzinie pozyskiwania funduszy norweskich  – wrzesień 2007
- Wrocław, konferencja dotycząca poszanowania praw zwierząt zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy – październik 2007
- Berlin, światowe sympozjum na temat poszanowania praw zwierząt:  ICAWC – listopad 2007
- Berlin,  warsztaty dotyczące budowy schronisk – listopad 2007.
8/ Przygotowywanie postulatów i przedstawienie ich posłom na sejm, ukazujących konieczność wprowadzenia zmian w polskim prawie, dotyczących praw zwierząt (praca rozpoczęta w 2006 roku).
9/ Prowadzenie kompleksowych działań zmierzających do odebrania głodzonych psów dzierżawcy zamku w Kamieńcu Ząbkowickim oraz oddanie go w ręce wymiaru sprawiedliwości:
- wywieranie nacisków na Wójta Gminy, odmawiającego podjęcia skutecznych działań zgodnie z art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, poprzez poinformowanie o sprawie instytucji rządowych na różnych szczeblach oraz poprzez nagłaśnianie sprawy w prasie, radiu i Internecie;
- prowadzenie rozmów z Inspekcją Weterynaryjną powiatową i wojewódzką w celu uzyskania ich współpracy;
- prowadzenie działań mediacyjnych w celu nakłonienia właściciela psów do dobrowolnego się ich zrzeczenia;
- zbieranie informacji na piśmie od naocznych świadków;
- zgłoszenie przestępstwa znęcania się nad psami do organów ścigania;
- uczestnictwo w kontroli bytowania psów w październiku 2007.
10/ Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o zbieżnych celach, w kraju i za granicą:
- Dogs Trust (największa organizacja ochrony zwierząt w Wielkiej Brytanii): likwidacja bezdomności w Polsce,
- PIE – Pets in Europe (Europejska Organizacja Ochrony Praw Zwierząt): wprowadzenie zmian legislacyjnych w Unii Europejskiej,
- KTOZ (Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) – odbiór maltretowanych psów z zamku w Kamieńcu Z.,
- Stowarzyszeniem „Azyl” w Dzierżoniowie – pomoc w zwiększeniu adopcji psów z ich schroniska.
11/ Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz promowanie lepszej nad nimi opieki.
12/ Wspieranie działalności innych osób prawnych i osób fizycznych; jak również jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
13/ Pomoc w poszukiwaniu zaginionych zwierząt.
14/ Promocja działań Fundacji, w kraju i za granicą, połączone ze zbiórką funduszy; poprzez reklamę wydawniczą i pozawydawniczą (ogłoszenia w prasie i na Internecie, broszury, plakaty, zapałki z nadrukami Fundacji, itp) przy współudziale władz samorządowych, szkół, bibliotek publicznych itp; w celu:
- zwiększenia adopcji,
- ukazania konieczności zapobiegania nadmiernemu rozrodowi zwierząt,
- rozbudzenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony praw zwierząt,
- i inne.
15/ 21 październik 2007 – Prezes Fundacji „Mrunio” występowała jako mąż zaufania Platformy Obywatelskiej w czasie wyborów do sejmu.
16/ Współpraca z jednostkami administracji samorządowej w powiecie kłodzkim: powiatowej i gminnej mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego:
 - likwidacja nielegalnego schroniska dla zwierząt w Lewinie Kłodzkim (zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne oraz chorób odzwierzęcych),
- przejęcie opieki nad bezdomnymi psami, (najprawdopodobniej  nieszczepionymi przeciwko wściekliźnie), wałęsającymi się po drogach i ulicach w poszukiwaniu pokarmu.
17/ Współpraca z jednostkami policji i straży miejskich oraz prokuratury mająca na celu zapobieganie przestępstwom przeciw zwierzętom, ujawnianie sprawców tych przestępstw oraz oddawanie ich w ręce sprawiedliwości.

8. W roku 2007 Fundacja przeprowadziła następujące interwencje i akcje w celu ratowania zwierząt:

- Wsparcie akcji Kłodzkiego Starostwa Powiatowego przy likwidacji nielegalnego schroniska w Lewinie Kłodzkim w styczniu 2007.  Wywieźliśmy stamtąd 117 psów.
- Działania zmierzające do zamknięcia nielegalnie działającego schroniska w Uciechowie.
- Interwencja w sprawie złych warunków bytowych bezdomnych psów w Jaworze.
- Koty wywiezione przez firmę odszczurzającą na zlecenie kierownictwa Wielkiej Pieniawy, w Polanicy. Dyrekcja ZUK zapewnia, że zostały oddane do adopcji.
- Interwencja w sprawie skandalicznych warunków pseudo-hodowli w Grochotowie. Mimo pisemnego zeznania naocznego świadka sprawa nie jest nadal załatwiona z powodu odmowy współpracy przez Gmine i Powiatową Inspekcję Weterynaryjną.  
-  Skrajnie zaniedbywany Murzyn, Kłodzko – sprawa zakończona wyrokiem skazującym;
- zagłodzony na śmierć pies, Kłodzko,
- postrzelony koń w Trzebieszowicach,
- pobity przez sąsiada pies w Słupcu,
- maltretowana suka haski w Słupcu,
- dwa wilczury trzymane w skandalicznych warunkach, Domaszków,
- psy trzymane w klatkach po królikach, Krosnowice,
- pozostawione w mieszkaniu koty (8) przez właścicielkę, która wyjechała do USA, Kłodzko,

9. Przy dokarmianiu zwierząt rozdysponowaliśmy prawie 1 tonę karmy. Przejechaliśmy ponad 15.000 km ratując zwierzęta.

10. Zdarzenia w działalności fundacji o skutkach prawnych:

- Przystąpienie do Europejskiej Organizacji Ochrony Praw Zwierząt PIE (Pets in Europe);
- Umowa o współpracy podpisana z Burmistrzem Miasta Kłodzka dnia 1.10.2007, mająca na celu likwidację bezdomności na terenie gminy.

11. Fundacja „Mrunio” nie prowadzi działalności gospodarczej.

12. W okresie sprawozdawczym Fundacja:

1/ Nie zatrudniała pracowników.
2/ Nie udzielała pożyczek.
3/ Nie posiada lokat terminowych, akcji, nieruchomości, obligacji ani udziałów.
4/ Nie prowadziła działalności zleconej.

13. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym.

14. Informacja o wysokości poniesionych kosztów zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym.

15. Kontrola fundacji w okresie sprawozdawczym: nie było kontroli zewnętrznych.


Sporządziła i zatwierdziła:

Elżbieta Śmigielski, Prezes Jednoosobowego Zarządu Fundacji „Mrunio”