KRS: 0000261716

Prosimy o wsparcie

Bank Santander konto nr

38 1090 1362 0000 0001 4711 5227

Plakat Euro

Sprawozdanie merytoryczne z dzialalności Fundacji Mrunio - organizacji pożytku publicznego za rok 2006.

1. Dane organizacji:

nazwa: Fundacja Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „Mrunio”; nazwa skrócona: Fundcja „Mrunio”
siedziba:  Jaszkowa Dolna 38F, 57-300 Kłodzko
data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabiszyńska 269, Wrocław
09.08.2006 
numer: KRS – 0000261716
NIP: 8831780743
regon: 020356320

2. Jednoosobowy Zarząd Fundacji:

Elżbieta Śmigielski, Prezes Zarządu

3. Komisja Nadzoru:

Grażyna Roman, ul. Śląska 23/5, 57-300 Kłodzko, Przewodniczący
Lis Barbara, Jaszkowa Dolna 50, 57-300 Kłodzko
Paszkiewicz Mariusz, ul. Krokusowa 4, Jaszkowa Dolna, 57-300 Kłodzko

4. Uchwały:

Fundacja nie podejmowała uchwał

5. Określenie celów statutowych fundacji z podaniem ich realizacji:

Działalność Fundacji jest określona jej statutem z dnia 18.07.2006.
Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1/ Humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką a w szczególności:
a/ przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiazującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b/ zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,
c/ zwalczanie niehumanitarnych praktyk uśmiercania zwierząt, 
d/ zwalczanie niezasadnego uśmiercania zwierząt,
e/ niesienie pomocy zwierzętom chorym i głodnym,
f/ profilaktyka zdrowotna (okresowe kontrole weterynaryjne, szczepienia przeciwko wściekliźnie i inne),
g/ zmniejszenie populacji zwierząt wolnobytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,
h/ zapewnienie domu dla zwierząt bezdomnych,
i/ wprowadzenie powszechnego oznakowania zwierząt towarzyszących (chipowanie),
j/ przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
k/ polepszenie warunków życia psów wiejskich,
l/ występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących przepisów dotyczących praw zwierząt,

6. Dla realizacji celów statutowych Fundacja podejmuje następujące działania:

1/ Prowadzenie działalności edukacyjnej przy współpracy szkół i innych instytucji oświatowo-wychowawczych w formie: wykładów, pogadanek, odczytów.
2/ Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej na rzecz pracy Fundacji; poprzez prasę, radio, telewizję, internet, itp.
3/ Promowanie działań Fundacji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, połączone ze zbiórką funduszy.
4/ Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o zbieżnych celach, w kraju i za granicą.

5/ Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
6/ Współpracę z jednostkami administracji samorządowej (powiatowej, miejskiej, gminnej)  oraz jednostkami policji i straży miejskiej.  
7/ Wspieranie działalności innych osób prawnych i osób fizycznych; jak również jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
8/  Poszukiwanie stałego miejsca pobytu dla zwierząt bezdomnych.   
9/  Poszukiwanie rodzin zastępczych dla zwierząt oczekujących na adopcję.

7. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.

Fundacja prowadziła następującą, nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
1/ Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wpojenia szacunku do zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania; ze szczególnym uwzględnieniem problemów porzucania psów i kotów przez właścicieli, maltretowania zwierząt, głodzenia zwierząt, dozwalania na nadmierny rozród psów i kotów, niehumanitarnego traktowania wiejskich psów łańcuchowych itp.
2/ Reklama i promocja pracy Fundacji poprzez lokalną prasę, szkoły, biblioteki publiczne itp.
3/ Promowanie działań Fundacji za granicą poprzez internet.
4/ Współpraca z innymi organizacjami o zbieżnych celach.
5/ Wspieranie działań służb weterynaryjnych w celu promowania lepszej opieki nad zwierzętami, niesionej przez ich właścicieli.
6/ Współpraca z jednostkami policji i straży miejskich w celu zapobiegania przestępstwom przeciw zwierzętom oraz ujawniania sprawców tych przestępstw.
7/ Negocjacje z gminnymi władzami samorządowymi w celu rozpoczęcia działań związanych z utworzeniem międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
8/ Negocjacje z Agencją Rolną Skarbu Państwa w celu uzyskania terenu pod budowę schroniska.
9/ Rozmowy z gminnymi władzami samorządowymi w celu uświadomienia im konieczności wykonywania ich ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
10/ Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych.
11/ Poszukiwanie rodzin zastępczych dla zwierząt oczekujących na adopcję.
12/ Dokarmianie bezdomnych psów, które nie zostały objęte opieką przez gminę.
13/ Dokarmianie wolnobytujących kotów.
14/ Przygotowywanie postulatów na temat wprowadzenia niezbędnych zmian w polskim prawie, dotyczących praw zwierząt (praca nad postulatami została zakończona i zgłoszona posłowi na sejm w 2007 roku). 

8. W okresie sprawozdawczym nie było zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach prawnych

9. Fundacja „Mrunio” nie prowadzi działalności gospodarczej.

10. W okresie sprawozdawczym Fundacja:

1/ Nie zatrudniała pracowników.
2/ Nie udzielała pożyczek.
3/ Nie posiada lokat terminowych, akcji, nieruchomości, obligacji ani udziałów.
4/ Nie prowadziła działalności zleconej.

11. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym.

12. Informacja o wysokości poniesionych kosztów zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym.

13. Kontrola fundacji w okresie sprawozdawczym: nie było kontroli zewnętrznych.


Sporządziła i zatwierdziła:

Elżbieta Śmigielski, Prezes Jednoosobowego Zarządu Fundacji „Mrunio”